|

AVG

Privacy policy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

     • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

     • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

In mijn praktijk hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens.

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

     • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

     • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

     • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

     • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut een factuur kan opstellen.

 

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die u eventueel bij uw belastingformulieren kunt aangeven onder het kopje ziektekosten.

     • Uw naam, adres en woonplaats

     • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

     • de datum van de behandeling

     • Consult: Chinese kruidengeneeskunde/Consult Acupunctuur/Consult overige Oosterse geneeswijzen.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

HEEFT U NOG VRAGEN

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

 

CONTACTGEGEVENS

 

Lian Hua praktijk voor Oosterse geneeswijze

 

Therapeute: Monique Op ‘t Eijnde

Oudweid 9

1693 LC Wervershoof

info@lian-hua.nl

www.lian-hua.nl

0228-583220 of  06-54292135

 

Wervershoof, 01-01-2020

 

 

Ziet u fouten of werkt er iets niet? Neem dan contact met de Webmaster.

info@panda-webdesign.nl